Тенденции в начина на обучение и развитие

Тенденции в начина на обучение и развитие

обучение на персоналВ днешно време организации, които не успяват да приспособят своите практики и решения за управление на обучението, често възпрепятстват своя организационен растеж или продуктивността си. В резултат водещи компании се отказват от традиционните методи на обучение в полза на по-ефективни решения, често включващи технологични иновации, които ангажират талант и подобряват производителността.

Приоритизиране на личността

Организациите са изправени пред няколко критични натиска, включително липса на лидери, необходимостта да се развиват и да се ангажират служителите, както и въпроси, свързани с оборота. Намирането и поддържането на талант вече не е HR предизвикателство, a стратегически бизнес приоритет. Това е така, защото повечето компании не са в състояние да изградят трайни взаимоотношения със своите служители и влагат усилия за преодоляване на тези предизвикателства. Вместо да осигурят на служителите необходимите инструменти, за да бъдат успешни, много компании се чувстват заплашени от работната си сила и се страхуват от промяна.
В действителност, когато бъде поискано от тях да определят фирмената си култура, 41 % от компаниите я описват като “култура на контрол”, или структура на неформално място за работа с малко сътрудничество. С появата на по-младото поколение и възхода на независимия работник, компаниите тсе опитват да преосмислят подхода си към таланта и да започнат да дават приоритет на “индивида.” Нужен им е нов механизъм за обучение, който може да се адаптира към нуждите на променливата работна сила и да се приведе в тясно сътрудничество с целите на организацията.

Тенденции и препоръки при обучение

Въпреки че обучението е една от най-развитите области на управление на таланта, то е и една от най-иновативните. С последните достижения на технологиите и бързото приемане на социалното сътрудничество, обучението и развитието извървяха дълъг път. И все пак вземането на решение за подобряване на програмата за управление на обучението и инвестирането в него често е трудно предизвикателство. Петте основни тенденции са:

 • мобилно обучениеИзползвайте технологиите. Технологиите преобразиха начина, по който компаниите работят, взаимодействат и сътрудничат. Въпреки този факт фирмите все още не използват онлайн решения за учене. Само 10 на сто от компаниите използват уеб-базирани решения за обучение.
  Повечето компании признават, че онлайн обученията могат да подобрят приемствеността, да разширят обхвата, и да ангажират служителите по-добре, но не разбират как да се изпълни тази стратегия. Освен това някои организации намират за трудно да се определи какви опции са на разположение и кои доставчици да ангажират.
  Независимо от пречките, пред които са изправени, организациите, които искат да подобрят своите учебни функции ще трябва да направят тенхологиите и интернет част от уравнението и да определят какви изисквания имат, за да изберат партньор.
 • „Социална“ вълна. Фирмите бързо възприемат инструменти в социалните медии, както и инвестират в инструменти за социално сътрудничество, за да ангажират по-добре служителите и да насърчават култура на обучение. Въпреки че социалността се превърна в стандарт, фирми все още нямат знанията и прозрението около това как да използват това средство за обучение и развитие. От 59 процента от компаниите, които използват социални стратегии за обучение, само 24% казват, че са ефективни. Една от причините е, че компаниите са ограничени в социалните инструменти, които използват. Фирмите използват споделяне на документи, дискусионни форми и блогове, но не и видео или микро-блогове, които, както сочат проучванията, са по-ефективни, за да подобрят обучителните си функции. Компаниите трябва да разберат стойността на социалното обучение и да инвестират в доставчици, които предлагат такива решения, за да очакват по-добри бизнес резултати.
 • Адаптивно обучение. Адаптивното обучение е методология, която разчупва традиционните модели и позволява на служителите да се учат с техните собствени темпове. Този метод добива популярност в образователните институции, където се практикува като адаптивно преподаване. Тренерите обръщат индивидуално внимание на всеки служител, за да го подпомогнат в неговото обучение.
  Служителите могат да се наблюдават индивидуално и в реално време, за да се определи какъв учебен подход най-добре ще отговаря на техните нужди. Този метод има своите предимства за по-младите поколения, които влизат в работната сила, т.к. те имат очаквания за гъвкавост и взаимодействие. Компаниите могат да обмислят счупване на традиционните методи на обучение чрез въвеждане аспекти на адаптивното обучение.
 • Съобразяване с бизнес целите. Обучението в миналото се е случвало в затворена среда, където обучаваните специалисти са имали малко взаимодействие или досег до други области на бизнеса. Обучението на бъдещето трябва да бъде тясно свързано с общите корпоративни стратегии, за да могат компаниите да постигнат резултати. Всяка програма или технологична инвестиции следва да има досег с бизнес лидерите, за да се гарантира, че обучението осигурява ангажираност и производителност. За тези компании, които присъединяват обучението към приоритетите на бизнеса, повече от 70 процента са в състояние да подобрят приходите си.
 • измерване на ефективносттаИзмерване на ефективността. За да определят дали стратегията за обучение подобрява бизнес резултатите, компаниите трябва да намерят начин да се измери последователно неговата ефективност. Компаниите трябва предварително да определят показатели и да включват както показатели за бизнес, така и HR показатели. В момента повечето компании обмислят повече насърчаването на екипа, ангажираността на служителите и удовлетвореността на служителите отколкото по-конкретни бизнес показатели като задържането, оборота и приходите от един служител на пълен работен ден.

Заключение

Повечето компании трябва да адаптират своите стратегии за обучение, за да отговорят на нуждите на работната сила днес. Традиционните модели на обучение не правят много, за да се преодолее пропастта между работодател и служител или за подобряване на ангажираността и производителността. Чрез съобразяване на стратегиите за обучение с корпоративните цели и използването на иновативна технология, организациите ще могат да подобрят значително своите обучителни функции.

Изберете правилния доставчик – в миналото организациите имаха ограничени технологични възможности за обучение и развитие, но днес има нови решения, които се появяват всеки месец. Организациите трябва да обмислят доставчици с иновативни възможности, а също така и да разберат важността от измерването на ефективността от обучителните дейности.

Работете съвместно с бизнеса – професионалистите, ангажирани с обучението, трябва да работят в тясно сътрудничество с бизнес лидерите, за да се изработи учебната програма, а също и да се събере информация за подходящите доставчици на технологии.

Сложете индивида на първо място – компаниите трябва да обърнат начина, по който гледат на служителите си и да фокусират акцента върху индивида и неговите или нейните нужди от обучение. За някои компании тази стратегия може да включва аспекти на адаптивно обучение; за други компании, това може да означава различна комуникационна стратегия.

Ако смятате, че и вашата компания има нужда от по-ефективни методи за обучение на персонала, както и за неговото професионално развитие, опитен партньор като нас може да ви помогне изключително много в тази насока. Разгледайте обученията, които предлагаме и се свържете с нас.