Политика за лични данни на кандидати за работа

Политика за лични данни на кандидати за работа 

Считано от 25 май 2018 година, на територията на ЕС, в това число и в Р. България, се прилага пряко Общият регламент за защита на личните данни на физическите лица 679/2016 година (“GDPR”). Той Ви дава засилени права по отношение на защитата на данните, на които съответстват и по-детайлни наши задължения; повече по този въпрос можете да разберете по-долу от настоящата Политика за защита на личните данни.

Като част от всяка процедура по набиране на персонал, К Кеър Биджи ЕООД събира и обработва лични данни, свързани с кандидати за работа.

К Кеър Биджи ЕООД  има легитимен интерес да събира, обработва и съхранява лични данни по време на процедурата по подбор. Събирането и обработването на данни на кандидати ни позволява да управляваме процедурата по подбор, да оценяваме и потвърждаваме способността за извършване на работа на кандидата и да решим на кого да предложим работа.

Ние трябва да обработваме и съхраняваме лични данни, за да предприемем необходимите действия във връзка с Вашата кандидатура, преди да пристъпим към сключване на договор с Вас. Също така ще събираме, обработваме и съхраняваме Вашите данни по Лична карта, за да сключим самия договор с Вас.

Ако Вашата кандидатура за работа не бъде одобрена, К Кеър Биджи може да запази Ваши лични данни (данни за контакт и автобиографията Ви) в досие, в случай, че в бъдеще се появяват възможности за работа, за които бихте били подходящ кандидат. Преди да пристъпим към съхраняване на личните Ви данни с такава цел, ще поискаме Вашето съгласие, което ще можете да оттеглите по всяко време.

Каква данни събираме?

Събираме набор от информация за Вас. Това включва:

  • Данни от кандидатури – Вашето име, адрес и детайли за контакт, включително имейл адрес и телефонен номер; детайли за придобити квалификация, умения, професионален опит и трудов стаж.

К Кеър Биджи ЕООД   може да събира тази информация по различни начини. Така например данните могат да се съдържат в кандидатури за работа, автобиографии или резюмета, изпратени по email от Вас или събирани по време на кампания, интервю или друга форма на подбор и оценяване. Кандидатурата Ви ще бъде съхранявана съгласно вътрешните ни процедури за подбор.

  • Данни от документ за самоличност

Ако кандидатурата Ви бъде одобрена и преди да пристъпим към сключване на договор с Вас и с оглед на коректното съставяне на самия договор, ще поискаме да ни предоставите данни по документ за самоличност – три имена, ЕГН, постоянен адрес, номер на ЛК, дата на издаване, издадена от, валидност. Тези данни се съхраняват във Вашето лично досие с високо ниво на сигурност.

Кой има достъп до данните?

Вашата кандидатура може да бъде обменяна вътрешно за целите на провеждане на процедурата по подбор на служители. Това включва член на отдел човешки ресурси, интервюиращ или друг взимащ участие в процеса на подбора.

До Вашите данни по документ за самоличност имат достъп Управителят и представител на отдел Счетоводство с оглед съставянето на договора, подписването му и съставяне на личното Ви досие.

Защита на данните

Имаме действащи вътрешни политики и технологични решения, които гарантират, че Вашите данни няма да бъдат използвани не по предназначение или разпространени, и че не са достъпни за други лица извън лицата, изброени в предишната точка.

За какъв период К Кеър Биджи ЕООД  съхранява данните?

Ако Вашата кандидатура не е била одобрена, К Кеър Биджи ЕООД   ще пази Вашите данни във файл за  6 (шест) месеца след приключване на процедурата по подбор. Ако се съгласите да съхраняваме и обработваме личните ви данни за бъдещи възможности за назначение, ще пазим данните Ви докато не оттеглите Вашето съгласие.

Данните Ви се изтриват или унищожават по установен от закона ред от Отговорник по защита на личните данни.

Ако Вашата молба за назначение е била одобрена, личните ви данни ще бъдат се съхранявани за срокове съгласувани с действащото българско законодателство.

Вашите права

Като субект на лични данни, Вие имате набор от права. Вие можете:

  • да осъществите достъп и да получите копие на Вашите данни при заявление;
  • да поискате К Кеър Биджи да коригира грешни данни или да допълни незавършени данни в личното ви досие;
  • да оттеглите съгласието си К Кеър Биджи да обработва Вашите данни от кандидатура (съхранявани за бъдещи възможности за назначение), без да се налага да посочвате причина за това.

Ако искате да упражните някое от тези права или имате въпроси, моля свържете се с отговорника по защита на данните на адрес dpo@ccarebg.com

Адрес за кореспонденция: 

К Кеър Биджи ЕООД

1784, София, кв. Младост 1, ул. „Магнаурска школа“ № 11, ет. 5